SRB | EN | DE

Defektologija i muzika – kojom smo žicom povezani?

Zažmurite na trenutak i oslušnite svet oko sebe. Čujete li vaše dete koje sastavlja neku igračku, automobile na ulici, psa u daljini koji laje ili neke ptice koje upravo sada proleću pokraj vašeg prozora? U jednu ovakvu, naizgled jednostavnu, aktivnost osluškivanja sveta oko sebe uključeni su, sem čula sluha, brojni mehanizmi poput voljne pažnje, percepcije, diskriminacije, integracije informacija.

Čulo sluha deteta razvija se već oko 25.nedelje trudnoće, kada dete čuje zvuke koje će kasnije i raspoznavati i na njih reagovati na određeni način. Posredstvom čula sluha, dete saznaje prve informacije o svetu koje ga okružuje i gradi odnos poverenja prema poznatom zvuku. Nakon rođenja čulo sluha se intezivno razvija i dobija različite uloge – pomaže detetu da ostvari komunikaciju, razvija društvene veštine, da se orijentiše ali i značajno uslovljava razvoj kognitivnih funkcija na kojima dalje počiva kompletan dečiji razvitak.

Kroz aktivnosti koje se sprovode na koncertima, sem razvoja sluha i odnosa prema muzici, akcenat je stavljen i na celokupan pravilan razvoj kognitivnih i motoričkih kapaciteta vaše dece. Aktivnosti koje se tokom kompozicija smenjuju uključuju i razvoj auditivne diskriminacije, pažnje, percepcije, ritmike, fine i grube motorike, potom usvajanje koncepta vremena i prostora kao i izvesnih predakademskih i akademskih veština koje će detetu omogućiti jednostavniju socijalizaciju i bolje snalaženje u svetu koji ga čeka.

Uloga defektologa je da kroz pažljivo osmišljene aktivnosti, prilagođene sposobnostima svakog deteta, preuzme ulogu facilitatora i podstakne dalji razvoj. Kroz igru i orijentaciju procenjuje sposobnosti i razvojni tok deteta i na osnovu istog predlaže dalji set aktivnosti koje bi taj razvoj na najprirodniji i za dete najmanje stresan način podstakle.

Muzika je mnogo više od zvuka i čula sluha, ona je protkana žicom razvoja kroz koje dete prolazi, a čije vibracije defektolog u timu pažljivo osluškuje i od njih stvara bogatu melodiju.

Katarina Matić, master defektolog